ம(மா)ரியம்மா – 5


பாதிரியார் முன்னால் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்பதுதான்…

 ம(மா)ரியம்மா – 5 – இந்தப்பதிவு தமிழ்ஹிந்து தளத்தில் வெளிவந்தது.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.