தாண்டக வேந்தரின் தண்டமிழ்


சொல்லுக்கு உறுதி அப்பர் எனச் சொல்,” என்பது பழம்பாடல் வரியாகும். அப்பரின் சொற்கள் யாவுமே உறுதியானது, உறுதி பயப்பது எனலாம். பட்டுத் தெளிந்த ஞானமும் பரமன் அருளிய ஞானமும் பெற்றவர் அன்றோ அப்பர்? அவரின் தமிழில் சில பாடல்களைப் பார்ப்போமே.

தாண்டக வேந்தரின் தண்டமிழ் – இந்தப்பதிவு தமிழ்ஹிந்து தளத்தில் வெளிவந்தது.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.