வழிதவறிய ஆட்டுக்குட்டிகளே தாய் மந்தை சேருங்கள் [கவிதை]


என்றுதான் உங்களுக்குப் புரியும்
இன்று நீங்கள் போட்டுக்கொண்டிருப்பது
இன்னொருவரின் போரை என்பது
என்றுதான் உங்களுக்குப் புரியும்
அந்நியரின் படையில் சேர்ந்திருக்கும்
அல்லக்கைக் கூலிப்படைகள் நீங்கள் என்பது
சொந்த மதம் ஒடுக்கியதால் மட்டுமே
சொரணையுள்ளவர் பிரிந்து சென்றதாகச்
சொல்லிக்கொள்ளும் நியாயங்களை
சுய புத்தி உள்ள யாரேனும் சோதித்துப் பாருங்கள்…

வழிதவறிய ஆட்டுக்குட்டிகளே தாய் மந்தை சேருங்கள் [கவிதை] – இந்தப்பதிவு தமிழ்ஹிந்து தளத்தில் வெளிவந்தது.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.